IDEALBAU s.r.o.
Chaloupeckého nám. 473/2
602 00 Brno

tel.: +420 530 326 634
mobil: +420 606 758 317

ideal@idealbau.cz

 

  

Vítejte na stránkách společnosti IDEALBAU s.r.o.
Naše společnost se zabývá kompletním poradenstvím v celém spektru pozemního stavitelství včetně zpracování projektové dokumentace v oblasti revitalizace bytových domů. Dále Vám společnost IDEALBAU s.r.o. je schopna zajistit: 

1.     Komplexní přípravu stavby od územního rozhodnutí po stavební povolení   

-          Příprava zakázky, specifikace požadovaných podkladů
-          Zhotovení dokumentace pro územní řízení
-          Zhotovení dokumentace ke stavebnímu řízení
-          Projednání dokumentace ve stavebním řízení a zajištění stavebního povolení 
   

2. Zhotovení dokumentace pro provádění stavby   

-          Zhotovení projektové dokumentace včetně rozpočtových nákladů    

3. Stavební dozor, technický dozor stavebníka (TDS) 

-          Stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí

-          Technický dozor stavebníka  

4. Odborné vedení staveb   

-          obytné stavby (rodinné domy, bytové domy)

-          občanské stavby

-          průmyslové stavby

-          rekonstrukce stávajících staveb

-          revitalizace objektů   

5. Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb.

6. Zajištění koordinátora BOZP na staveništi podle zákona 309/2006 Sb.

7. Zajištění kolaudačního souhlasu

Popis hlavních činností

Technický dozor stavebníka   

Stavební zákon určuje, že u každé stavby financované z veřejného rozpočtu je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Je jen na zváženou každého soukromého stavebníka (investora), zda si zajistí odborný dohled, který je zaměřen na kontrolu kvality jednotlivých prací a dodávek, jejich soulad s projektovou dokumentací včetně čerpání finančních prostředků.

Stavební dozor  

Stavební zákon umožňuje stavebníkovi provádět některé stavební objekty a práce svépomocí pokud si zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Stavební dozor je tedy odborná kontrolní a dozorová činnost, kterou pro stavebníka zajišťuje osoba, která má požadovanou kvalifikaci.